TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Laatimispäivä 18.10.2018

 1. Rekisterinpitäjä: Suomen APL-yhdistys ry, aplyhdistys@finnapl.fi
 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Esa Lippu
 3. Rekisterin nimi: Suomen APL-yhdistys ry:n jäsenrekisteri
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Jäsenrekisterin tarkoituksena on kerätä Suomen APL-yhdistys ry:n jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Tietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa. Käsittely perustuu henkilötietolain (523/1999) 8 §:n 1 momentin 5 kohtaan.
 5. Rekisterin tietosisältö: Jäsenrekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain 11 §:n vaatimat henkilötiedot eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Lisäksi jäsenistä kerätään seuraavia tietoja: yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite), jäsenyystiedot (liittymisvuosi, voimassaolotiedot, jäsenmaksutiedot), muut mahdolliset jäsenen itse antamat lisätiedot
 6. Säännönmukaiset tietolähteet: Jäsenrekisteriin sisältyvät tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään. Muuttuneita osoitetietoja saadaan ajoittain postilta, mikäli jäsen on antanut postille suostumuksensa osoitetietojen luovuttamiseen.
 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset: Tietoja ei luovuta eteenpäin, paitsi viranomaistoimien niin edellyttäessä. 
 8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Tietoja ei luovuta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
 9. Rekisterin suojauksen periaatteet, ATK:lla käsiteltävät tiedot: Rekisterissä oleva tieto on tietokannassa, joka on suojattu salasanoin ja muin teknisin keinoin. Tietojen käsittely-, haku- ja selaamismahdollisuus myönnetään rekisterin hoidosta vastaavalle henkilölle.
 10. Tarkastusoikeus: Jäsenellä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja jäsenrekisteriin on tallennettu.
 11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista: Jäsenellä on henkilötietolain 29 §:n mukaisesti oikeus pyytää virheellisen tiedon korjaamista. Tarkastus- ja/tai korjauspyyntö on lähetettävä kirjallisesti kohdassa 1 mainittuun sähköpostiosoitteeseen.
 12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet: Jäsenellä on henkilötietolain 30 §:n nojalla oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Jäsenrekisteriin sisältyviä tietoja ei käytetä näihin tarkoituksiin.