Säännöt

SUOMEN APL-YHDISTYS RY
HELSINKI

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen APL-yhdistys ry, ruotsiksi FinnAPL rf, josta näissä säännöissä käytetään nimeä yhdistys. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta-alueena koko valtakunnan alue.

2 § Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on yksityisten ja juridisten henkilöiden toiminnan ja kehityksen edistämiseksi toimia niiden välisenä yhdyssiteenä ja yhteisten etujen valvojana APL-ohjelmointikieleen, sen sovelluksiin ja käyttöön liittyvissä asioissa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • avustaa jäseniään keskinäisessä tietojen vaihdossa
 • seuraa alan kehitystä
 • toimii yhteistyössä yhdistyksen toimintaa sivuavien kansallisten ja kansainvälisten yhteisöjen kanssa
 • harjoittaa opetustoimintaa
 • asettaa toimikuntia ja työryhmiä sekä
 • järjestää kokouksia, matkoja ja muita tilaisuuksia

3 § Jäsenyys

Yhdistyksen jäsenet ovat henkilö-, yhteisö-, opiskelija- tai kunniajäseniä.

Henkilö- ja opiskelijajäseneksi voidaan ottaa yksityinen henkilö. Yhteisöjäseneksi voidaan ottaa Suomessa toimiva oikeuskelpoinen yhteisö. Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, joka on ansiokkaasti toiminut APL:n hyväksi.

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä tekemällä yhdistykselle kirjallisen hakemuksen, jonka hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokoukselle pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä hallituksen päätöksellä, jos jäsen hallituksen kehotuksesta huolimatta jättää täyttämättä hänelle sääntöjen mukaan kuuluvia velvoitteita tai toimii yhdistyksen tavoitteiden vastaisesti.

4 § Jäsenmaksu

Henkilö-, opiskelija- ja yhteisöjäsenet maksavat yhdistykselle syyskokouksen määräämät jäsenmaksut.

5 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa ja sen toimintaa johtaa hallitus, jonka muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 2-6 muuta varsinaista jäsentä. Hallitukseen kuuluu lisäksi enintään kaksi ei-henkilökohtaista varajäsentä.

Yhdistyksen syyskokous valitsee varsinaiset jäsenet kahdeksi vuodeksi ja varajäsenet vuodeksi kerrallaan. Samoin yhdistyksen syyskokous valitsee puheenjohtajan varsinaisten jäsenten keskuudesta vuodeksi kerrallaan. Puolet hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa. Erovuoroiset jäsenet sekä puheenjohtaja voidaan valita uudelleen.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Samoin hallitus valitsee sihteerin, varasihteerin ja rahastonhoitajan hallituksen tai yhdistyksen muista jäsenistä.

Hallitus voi asettaa avukseen toimikuntia tai työryhmiä.

6 § Hallituksen kokoontuminen

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessa, varapuheenjohtajan kutsusta tai jos vähintään kolme hallituksen jäsentä sitä heiltä kirjallisesti vaatii. Se on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä on kokouksessa läsnä.

7 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen varsinaista jäsentä yhdessä.

8 § Päätösvalta

Päätösvalta yhdistyksessä kuuluu yhdistyksen kokoukselle.

9 § Kutsuminen yhdistyksen kokouksiin

Kutsu yhdistyksen kokouksiin on lähetettävä jäsenille kirjallisesti vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa esille tulevat asiat. Muu asia voidaan, mikäli yhdistyslain 14 § ei ole esteenä, ottaa käsiteltäväksi, jos kokous vähintään 2/3 äänten enemmistöllä siihen suostuu.

Yhdistys on kutsuttava koolle, kun hallitus niin katsoo tarpeelliseksi tai 1/10 jäsenmäärästä niin vaatii.

Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on laillisesti kokoonkutsuttu.

Kokouksessa kullakin jäsenellä on yksi ääni.

Yhteisöjäsenen äänivaltaa käyttää valtakirjan haltija.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa ratkaisee arpa.

10 § Yhdistyksen kevätkokous

Yhdistyksen kevätkokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä. Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Kokouksessa on esitettävä

 1. yksi tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen,
 2. tilintarkastuskertomus,
  päätettävä

 3. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,
 4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta,
 5. vastuuvapaudesta hallitukselle.

11 § Yhdistyksen syyskokous

Yhdistyksen syyskokous on pidettävä hallituksen määräämänä päivänä syyskuun 15. ja joulukuun 15. päivän välisenä aikana. Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Kokouksessa on esitettävä

 1. yhdistyksen tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle,
  päätettävä seuraavan vuoden

 2. jäsenmaksujen suuruudesta,
 3. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista
  valittava seuraavalle vuodelle

 4. yhdistyksen puheenjohtaja sekä hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä varajäsenet,
 5. yksi toiminnantarkastaja ja hänelle yksi varamies.

12 § Tilit

Tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit esitetään helmikuun 15. päivään mennessä tilintarkastajille, jotka palauttavat ne lausuntoineen hallitukselle kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

Rahastonhoitaja hyväksyy yhdistyksen talouteen liittyvät maksusuoritukset.

13 § Sääntömuutokset

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia yhdistyksen kokouksessa, mikäli 2/3 annetuista äänistä kannattaa muutosehdotusta. Päätös yhdistyksen purkamisesta on lisäksi vahvistettava toisessa, vähintään kahden viikon väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa 2/3 äänten enemmistöllä.

Purkamisen jälkeen yhdistyksen varat luovutetaan jollekin oikeustoimikelpoiselle vastaavaa toimintaa harjoittavalle yhdistykselle.